Přejít k obsahu

Informace pro autory

Zasílání rukopisů

Texty zasílejte na e-mailovou adresu redaktora vnaxera@kap.zcu.cz výhradně ve formátu „.doc“ nebo „.docx“. Vzhledem k anonymitě recenzního řízení ručí autoři jednotlivých textů za to, že text nebude obsahovat informace, které by mohly přímo ukazovat na autora textu. Před zasláním textu si prosím pečlivě prostudujte technické parametry uvedené níže, včetně citačního manuálu. V případě, že text nebude splňovat formální a technické požadavky kladené redakcí na text včetně podoby odkazů a seznamu zdrojů, nebude přijat k recenznímu řízení nebo otištění.

Typy příspěvků

Acta FF ZČU jsou recenzovaným odborným časopisem, který v souladu se svým charakterem a zaměřením přijímá několik typů příspěvků. Těmi jsou stati, diskuze, recenzní stati, rozhovory, recenze a informace. Texty jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce (v případě anglického textu ručí za jazykovou správnost autor a je zcela nezbytné, aby text před publikováním prošel revizí rodilým mluvčím).

Typ textu

Posouzení

Stať / Article

"double-blind" posouzení alespoň dvěma externími recenzenty

Statě představují původní vědecké práce z oblasti humanitních a společenských věd. Délka textu (včetně poznámek, seznamu zdrojů, abstraktu a summary) se pohybuje zpravidla mezi 7000 a 12 000 slovy. Stať musí obsahovat: Název v českém/slovenském a anglickém jazyce, anglický abstrakt (pokyny pro zpracování abstraktu viz níže), 5 až 8 klíčových slov v anglickém jazyce, text členěný do kapitol, seznam využitých zdrojů (formátování viz níže) a v případě textů, které nejsou psány anglickým jazykem, též anglické summary v rozsahu 550–750 slov, které syntetizuje hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění textu (summary může být zasláno v českém nebo anglickém jazyce, redakce zajistí překlad/korekturu rodilým mluvčím).

Diskuze / Discussion

"double-blind" posouzení alespoň dvěma externími recenzenty

Diskuze bývá dvojího charakteru. V prvním případě může prezentovat dílčí výsledky doposud neuzavřeného výzkumu, jehož finální teze nebyly doposud publikovány. V tomto případě je text studií probíhajícího projektu, informuje o jeho východiskách, problematických aspektech výzkumu a dosavadních zjištěních. Diskuze může mít i odlišnou podobu – jde o polemickou či kritickou reakci na text publikovaný v Actech FF ZČU. V obou případech má diskuze veškeré náležitosti a strukturu jako stať. Rozsah celého textu diskuze bývá zpravidla 4000 až 8000 slov. Diskuze obsahuje stejné náležitosti jako stať (abstrakt, summary, klíčová slova atd.). Pokud diskuze reaguje na dříve publikovaný text, doporučujeme její téma předem konzultovat s redaktorem časopisu.

Recenzní stať / Review article

"double-blind" posouzení alespoň dvěma externími recenzenty

Recenzní stať se věnuje buď několika publikacím, které vyšly v krátkém časovém rozmezí a věnují se stejnému/podobnému tématu, nebo jedné publikaci, která je pro obor zásadní, případně sérii publikací jednoho autora. Recenzní stať sice zachovává hlavní cíle klasické recenze, zároveň ale zasazuje danou knihu/knihy do širšího kontextu, což umožňuje rozvinutí myšlenek textu. Recenzní stať bývá vybavena standardním vědeckým aparátem, v tomto ohledu a také kontextualizací a kreativním nebo polemickým rozvinutím myšlenek představované knihy/knih se blíží stati. Z tohoto důvodu také obsahuje abstrakt, klíčová slova, summary a strukturu textu obvyklou pro statě. Rozsah recenzního eseje bývá zpravidla 4000 až 8000 slov.

Rozhovor / Interview

posouzení editory

Acta FF ZČU přijímají k otištění také rozhovory s významnými odborníky z oblasti společenských nebo humanitních věd. Předmětem odborného rozhovoru může být probíhající výzkum daného jedince, zhodnocení stavu a vývoje vědního oboru, zhodnocení stavu výzkumu důležitého tématu atd. Rozhovor by měl obsahovat i krátký medailonek odborníka, se kterým je rozhovor prováděn. Rozhovor mívá zpravidla rozsah 1500 až 4000 slov. Rozhovor doporučujeme předem konzultovat s redaktorem časopisu.

Recenze / Review

posouzení editory

Recenze přináší informace o významné publikaci z oblasti společenských nebo humanitních věd, která byla vydána maximálně tři roky před plánovaným publikováním recenze. Recenze by měla nejen představit autora, cíl, strukturu a závěry knihy, ale též je polemicky zhodnotit, respektive vyzdvihnout silné a slabé stránky publikace. Recenzí se tedy nerozumí prostá anotace. Rozsah recenze bývá zpravidla 1000 až 3000 slov. Acta FF ZČU spolupracují s některými českými vydavatelstvími, ze kterých je možné získat recenzní výtisk zdarma (viz "Books for Review").

Informace / Information

posouzení editory

Acta FF ZČU otiskují též kratší informace o významných událostech, proběhlých konferencích, workshopech atd., které nutně nemusí být spojené s FF ZČU. Rozsah informace bývá zpravidla 1000 až 4000 slov. Téma informace doporučujeme předem konzultovat s redaktorem časopisu.

Struktura, jazyk a technické formátování textu

Text stati, diskuze a recenzní stati musí být rozčleněn na kapitoly, přičemž úvod musí představovat základní informace o textu – představení tématu a jeho důležitosti, cíl práce, teoretická a metodologická východiska, stav výzkumu a provázání textu s existující odbornou debatou, strukturu textu (jednotlivé položky mohou být následně podrobněji rozebrány v rámci samostatných kapitol). V případě stati by měl závěr textu nejen shrnout zjištění výzkumu, ale též tato zjištění zasadit do širšího kontextu humanitního nebo společenskovědního bádání a ukotvit v probíhajících odborných debatách, přičemž by mělo být zdůrazněno novum a přínos výsledků vlastního výzkumu.

Obecné pokyny pro styl vypracování textů: Pokud je text dílem jednoho autora/autorky, vyhýbejte se autorskému plurálu, s výjimkou míst, kde je takové použití skutečně oprávněné (například hovoříte-li za vědeckou komunitu). Pokud zkracujete slova (resp., atd.), dodržujte prosím v textu konzistentní styl. Využíváte-li v textu zkratky například názvů, při prvním výskytu uveďte celý název a za ním v závorce zkratku, tedy např. „Akademie věd České republiky (AV ČR)“, dále v textu můžete využívat již jen zkratku. V případě všeobecně známých zkratek (EU, USA, SSSR, NATO, …) můžete zkratky užívat již od počátku. Při využití zkratek však buďte konzistentní. V celém textu prosíme o správné rozlišování užití spojovníku (-) a pomlčky (–). Poznámky vkládejte zásadně jako poznámky pod čarou na dané stránce (číslování poznámek je pro celý článek průběžné). Pokud se odkaz na poznámku nachází na konci věty, umisťuje se až za tečku (případně za čárku, jde-li o prostředek souvětí nebo oddělení výčtu různých pojmů).

Text musí být napsán písmem Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, v poznámkách pod čarou a v tabulkách používejte písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování jednoduché. Prosíme, abyste nepoužívali žádné typy „nadpisů“ – písmo volte normální, v případě rozlišení kapitol volte systém „1., 1.1., 1.1.1.“ atd. (přičemž úvod je označen jako 1). V textu nepoužívejte tučné zvýrazňování žádných slov nebo podtržení, na zvýraznění důležitých nebo cizích pojmů můžete použít kurzivu. Odstavce neodrážejte tabulátorem. Na konce kapitol (ani jakákoli jiná místa textu) nevkládejte pevné konce stránek (platí pro celý text).

Texty mohou obsahovat obrázky, grafy a tabulky. Obrázky, které vkládáte do textu, by měly mít formát „.jpg“, „.tif“ nebo .pdf“; obrázek není vložen v textu, ale je připojen ve zvláštním dokumentu; obrázek musí být doručen v tiskové kvalitě. Tabulky a grafy rovněž nebudou součástí textu, ale přiložené jako samostatná příloha. Každá tabulka, graf a obrázek musí obsahovat označení (např. Tabulka 1, Graf 1 nebo Obrázek 1) a název v jazyce článku. V textu bude označeno místo, na kterém má být obrázek (resp. tabulka nebo graf) umístěn včetně uvedení názvu. Na obrázek, graf nebo tabulku by mělo být v textu odkázáno – např. „(viz Obrázek 1)“. Rozsáhlejší tabulky nebo obrázky a grafy, které nesouvisí s konkrétní pasáží textu a jejich vložení do textu by narušovalo jeho plynulost, mohou být připojeny místo v textu až na jeho konci jako přílohy.

Abstrakt

Anglicky psaný abstrakt shrnuje hlavní informace o textu. Délka abstraktu by se měla pohybovat v rozmezí 200 až 250 slov. Struktura abstraktu musí dodržovat následující logiku: 1) introductory statement (the overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated); 2) goal and methodology (the basic design of the study); 3) major findings or trends found as a result of your analysis; and, 4) and conclusion (brief summary of your interpretations and conclusions). V případě nedodržení struktury bude abstrakt před publikováním navrácen autorovi k přepracování. Abstrakty projdou před publikováním textu redakční korekturou rodilým mluvčím.

Formát odkazů a seznamu zdrojů

 

Patička